Organisation

Scientific committee members

 • Neil Trudinger (Chair)

 • Norm Dancer

 • Yihong Du,

 • Changshou Lin

 • Andrea Malchiodi

 • Xu-Jia Wang

Organising committee

 • Yihong Du (Chair)

 • Florica Cirstea

 • Neil Trudinger

 • Xu-Jia Wang

 • Bin Zhou

 • Brittany Shoard (Adminstration) 

Updated:  20 February 2018/Responsible Officer:  Director/Page Contact:  School Manager