Annular Khovanov Homology

Stephan Wehrli will tell us about developments in annular Khovanov homology.